Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach

Przejdź do treści
WAŻNY KOMUNIKAT
POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
Informacja pod numerem telefonu tel. 41 274 55 52 wew.31 lub 509 505 981

ODWIEDZINY w DPS - INFORMACJE SANITARNE
W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentów zaleca się założenie MASECZKI ochronnej.


Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach

Dom oddany do użytku 21 lipca 1961r.
Zarejestrowany w Rejestrze Wojewody pod poz. Nr 12, jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle, somatycznie chorych.
Dysponuje 120 miejscami gwarantując mieszkańcom godne życie poprzez zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, umożliwiając korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniając ochronę dóbr osobistych oraz możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 
Domownicy zajmują pokoje jedno - dwu - trzyosobowe, kompletnie wyposażone, posiadające sygnalizację przyzywową.
Osobie wymagającej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Każdorazowo decyzję o skierowaniu do DPS podejmuje właściowy ze względu na miejsce zamieszkania miejski, gminny, miejsko - gminny ośrodek pomocy społecznej a w oparciu o nią, decyzję o umieszczeniu podejmuje starosta a w naszym przypadku PCPR w Starachowicach.

 
Fundusze UE
„Bezpieczna przyszłość” dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach
Dom  Pomocy Społecznej w Starachowicach jest grantobiorcą programu  „Bezpieczna Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług  Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Wróć do spisu treści