Deklaracja - Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach

Przejdź do treści
Deklaracja dostępności cyfrowej
Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Data publikacji strony internetowej: 2013-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Treści niedostępne:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktora serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
• pochodzą z różnych źródeł (np. linki do innych stronach internetowych),
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
• materiały graficzne (zdjęcia) nie mają opisów.
• Galeria zdjęć na stronie internetowej w przygotowaniu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
test European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www.dpsstarachowice.pl -  97,78%
- test Utilitia (https://validator.utilitia.pl/analyses/new), wynik dla witryny www.psdsstaporkow.pl 7,3/10

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Świercz
E-mail: aswiercz@dpsstarachowice.pl
Telefon: 509 505 981
Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
Adres: ul. Bema 26
27-200 Starachowice
E-mail: dpsstarachowice@op.pl
Telefon: 41 274 55 52
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Józefa Bema 26 funkcjonuje w dwóch budynkach, połączonych łącznikiem.
DPS przeznaczony jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.  Każdy z budynków posiada dwa wejścia i dwie klatki schodowe.
Budynek I wejście A i B. Wejście A po schodach, wejście B z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych.
Budynek II wejście C i D. Wejście C i D z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych. Komunikacja wewnątrz budynków przystosowana jest dla osób poruszających się na wózkach. Wszystkie korytarze wyposażone są w pochwyty ścienne ułatwiające poruszanie się osób na wózkach i niepełnosprawnych.
Klatki schodowe - początek i koniec biegu schodów wyróżniony jest przy pomocy kontrastowego koloru.
Każdy z budynków wyposażony jest w dźwig osobowy z możliwością poruszania się osób na wózkach.
W obiekcje przewidzianych jest 120 miejsc noclegowych. Obiekt czynny jest całodobowo a nadzór nad budynkiem pełnią dyżurujący pracownicy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji dwóch budynków.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
W DPS występują oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Udogodnienia
Strona internetowa posiada możliwość zmiany kontrastu.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
Wróć do spisu treści